AVC condities

AVC condities zijn van toepassing op al het nationale vervoer over de weg.

Wat zijn de AVC (2002) Condities:
De afkorting AVC staat voor Algemene Vervoers Condities. Dit zijn wederzijdse algemene voorwaarden voor transport, d.w.z. dat zowel de verlader als de vervoerder gebruiker is van deze algemene voorwaarden. De laatste versie van AVC is in 2002 door Stichting Vervoeradres uitgegeven en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en te Rotterdam.

Welke onderwerpen met betrekking tot de vervoersovereenkomst worden in de AVC geregeld:

  • de omvang van verplichtingen van verlader en vervoerder
  • de beperking van aansprakelijkheden
  • omvang van de schadevergoeding
  • verjaringstermijn
  • informatie verplichtingen

Wat is de aansprakelijkheidslimiet onder AVC 2002:
De vervoerder is maximaal aansprakelijk voor €3,40 per kilogram (art.13 AVC).

Wat is de termijn, waarbinnen je schade kunt claimen:
De ontvanger is verplicht uiterlijk op het ogenblik van aflevering van de goederen aan hem, voorbehouden ter kennis van de vervoerder te brengen, waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging wordt aangegeven. (Let op: de mededeling op de vrachtbrief ‘onder algemeen voorbehoud’ of iets dergelijks heeft geen rechtseffect! ). Als het verlies of de beschadiging niet zichtbaar is op het moment van de aflevering, dan moet de ontvanger in ieder geval binnen zeven dagen na aflevering van de goederen de voorbehouden ter kennis van de vervoerder brengen. Als de ontvanger dat niet doet, wordt hij geacht de goederen te hebben ontvangen in de staat als omschreven in de vrachtbrief. In dat geval is de vervoerder niet aansprakelijk.

CMR condities

De CMR condities zijn automatisch van toepassing op al het internationale vervoer over de weg onder een vervoersovereenkomst.

Wat zijn de CMR condities:
CMR staat voor Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (= Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg). Het CMR is een internationaal verdrag tussen Europese landen. Het CMR verdrag is dwingend recht, dat wil zeggen dat afspraken of wetgeving, die in strijd zijn met het CMR ongeldig zijn.

Welke onderwerpen met betrekking tot de vervoersovereenkomst worden in de CMR geregeld:

  • de omvang van verplichtingen van verlader en vervoerder
  • de beperking van aansprakelijkheden
  • omvang van de schadevergoeding
  • verjaringstermijn,
  • informatie verplichtingen

Wat is de aansprakelijkheidslimiet onder de CMR:
De vervoerder is maximaal aansprakelijk voor SDR 8,33 per ontbrekende kilogram brutogewicht (art. 23 CMR). SDR 8,33 bedraagt rond de € 9,35. De exacte omrekenkoers wordt dagelijks vastgesteld.

Wat is de termijn, waarbinnen je schade kunt claimen:
De ontvanger is verplicht uiterlijk op het ogenblik van aflevering van de goederen aan hem, voorbehouden ter kennis van de vervoerder te brengen, waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging wordt aangegeven. (Let op: de mededeling op de vrachtbrief ‘onder algemeen voorbehoud’ of iets dergelijks heeft geen rechtseffect! ). Als het verlies of de beschadiging niet zichtbaar is op het moment van de aflevering, dan moet de ontvanger in ieder geval binnen zeven dagen na aflevering van de goederen de voorbehouden ter kennis van de vervoerder brengen. Als de ontvanger dat niet doet, wordt hij geacht de goederen te hebben ontvangen in de staat als omschreven in de vrachtbrief. In dat geval is de vervoerder niet aansprakelijk.